תנאי שימוש באפליקציית Giggling

א. מבוא
1. ברוכים הבאים לאפליקציית Giggling (להלן: “האפליקציה”), מבית קאמל הפקות בע”מ וניתן באהבה (ביחד להלן: “קאמל ואהבה”), בה יש לעשות שימוש לצורך משחק במשחק הקופסא Giggling (להלן: “משחק הקופסא”), והכל בכפוף לתנאי השימוש באפליקציה (להלן: “תנאי השימוש”).
2. השימוש באפליקציה מהווה הצהרה מצד המשתמש כי הוא קרא בעיון את כל תנאי השימוש ומסכים לכל התנאים ללא יוצא מן הכלל. אם המשתמש אינו מסכים למי מתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא נדרש שלא להשתמש באפליקציה ולהסירה ממכשיר הטלפון הנייד בו היא הותקנה.
3. השימוש באפליקציה מותר רק לצורך משחק במשחק הקופסא ולפי תנאי השימוש בלבד.
4. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין קאמל ואהבה ו/או מי מטעמם בכל הקשור ו/או ו/או הנוגע ו/או הנובע מהאפליקציה ו/או השימוש שלו בהם.
5. תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
6. הכותרות המפורטות במסמך תנאי השימוש דנן הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

ב. התקנת/הורדת האפליקציה והשימוש בה
7. בכדי לשחק במשחק הקופסא, על המשתמש להתקין/להוריד (Download) את האפליקציה לטלפון נייד שישמש אותו לצורך המשחק כאמור.
8. על המשתמש לוודא מראש כי ניתן להתקין/להוריד את האפליקציה למכשיר הטלפון הנייד בו הוא מבקש לעשות שימוש לצורך משחק במשחק הקופסא וכן כי ניתן לעשות בה שימוש כאמור באמצעות אותו טלפון נייד. למען הסר ספק, קאמל ואהבה לא מתחייבים כי ניתן להתקין/להוריד את האפליקציה בכל סוג של טלפון נייד ו/או לעשות בה שימוש כאמור בכל סוג של טלפון נייד ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפיהם בעניין זה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא נגדם בעניין האמור.
9. המשתמש מצהיר ומתחייב כי התקנת/הורדת האפליקציה על ידו וכן השימוש שלו בה יהיו בתום לב מלא ומוחלט מצדו ואך רק לצורך משחק אישי שלו במשחק הקופסא.
10. לאחר ההתקנה/הורדה של האפליקציה כנזכר לעיל, ניתן לשחק במשחק הקופסא, לפי הוראות המשחק ולפי המפורט באפליקציה.
11. קאמל ואהבה ו/או מי מטעמם רשאים לפעול להפסקת ו/או למניעת השימוש של המשתמש באפליקציה ו/או לדרוש ממנו את הסרתה מהטלפון הנייד שלו, לצמיתות או לזמן מוגבל, בכל מקרה שהשימוש בה על ידו ו/או על-ידי מי מטעמו ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר ו/או מכל סיבה אחרת, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של קאמל ואהבה.

ג. קניין רוחני
12. קאמל ואהבה הינם בעלי כל הזכויות, לרבות מלוא זכויות הקניין הרוחני, באפליקציה ובמשחק הקופסא ו/או בכל תוכן ו/או מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה ו/או איור ו/או עיצוב ו/או עיצוב גרפי ו/או אייקונים ו/או סימני המסחר המופיעים במסגרת האפליקציה ו/או משחק הקופסא, וכן הבעלים של כל הסודות המסחריים הנוגעים לאפליקציה ולמשחק הקופסא, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידם ו/או עבורם.
13. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר לצד ג’ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים/מידע/תצוגות/תוכנות/איורים/עיצובים/עיצובים גרפיים/אייקונים/סימני מסחר של קאמל ואהבה ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, האסורים על-פי כל דין, לרבות אך לא רק לפי חוק זכות יוצרים תשס”ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר תשל”ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות תשנ”ט-1999.
14. למען הסר ספק, השימוש של המשתמש באפליקציה ו/או במשחק הקופסא לא מעניקה לו ו/או מעבירה אליו כל זכות מזכויותיהם של קאמל ואהבה כנזכר לעיל, כולן או חלקן. כמו-כן, אין בשימוש שיעשה המשתמש באפליקציה כדי להוות הרשאה ו/או מתן רישיון למשתמש לשימוש בתוכנה של האפליקציה ו/או לערוך בה שינויים ו/או התאמות מכל סוג שהם.

ד. מדיניות פרטיות
15. במסגרת השימוש שלו באפליקציה, המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ותקנותיו.
16. קאמל ואהבה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות הפרטים והמידע של המשתמש, ככל שאלו מצויים בידיה, ומניעת הגעתם לגורמים לא מורשים. אולם, במקרים שאינם בשליטתם ו/או הנובעים מכוח עליון, קאמל ואהבה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד ו/או ייגנב ו/או יגיע לכל גורם שהוא ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה, וזאת מבלי לגרוע מן האמור בפרק ה’ לתנאי השימוש להלן.
17. קאמל ואהבה לא ישמרו ולא יגבו עבור המשתמש את המידע ו/או הפרטים שיימסרו על ידו במסגרת השימוש שלו באפליקציה.
18. המשתמש מסכים ומאשר בזאת מראש כי קאמל ואהבה ו/או מי מטעמם יפנו אליו מעת לעת, בין בעל פה ובין בכתב, בדיוור ישיר ובכל דרך אחרת, לפי פרטי ההתקשרות שלו שיימסרו על ידו במסגרת השימוש שלו באפליקציה, ככל שיימסרו, ו/או המצויים בידיהם ו/או באמצעות הודעות טלפוניות ו/או בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת, לרבות לשם משלוח הודעות, פניות, דברי פרסומת ועוד.
כמו-כן ובנוסף על האמור לעיל, המשתמש מסכים ומאשר בזאת מראש כי קאמל ואהבה ו/או מי מטעמן ישלחו אליו, באמצעות האפליקציה ובכל דרך אחרת, הודעותPush וכל עדכון שהוא הקשור ו/או הנוגע לאפליקציה ו/או למשחק הקופסא ובכלל.
19. קאמל ואהבה רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות לעיל מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס אליו.

ה. הגבלת אחריות
20. קאמל ואהבה לא מתחייבים ואינם אחראיים לכך שהאפליקציה, על תכניה ויישומיה, לא יופרעו, יפעלו כסדרם בלא הפסקות ו/או תקלות ו/או ללא טעויות ו/או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית. כמו-כן, קאמל ואהבה לא מתחייבים ואינם אחראים לכך שלא יהיו נזקים, קלקולים, כשלים ותקלות באפליקציה, לרבות איבודי נתונים ו/או תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת ו/או ברשתות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולאריות ו/או אצל המפעילים של קווי התקשורת/אינטרנט/סלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר באמצעותה ניתן לעשות שימוש באפליקציה. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קאמל ואהבה ו/או מי מטעמם בעניינים לעיל והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא נגדם בעניינים אלו.
21. מבלי לגרוע מן האמור בכלל תנאי השימוש, קאמל ואהבה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שייגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש באפליקציה ו/או היעדר שימוש בה ו/או היעדר יכולת שימוש בה ו/או כל שימוש במשחק הקופסא ו/או השתתפות במשחק עצמו. המשתמש מצהיר בזאת כי לא יהיו לו ו/או לכל גורם אחר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קאמל ואהבה ו/או מי מטעמם בעניינים אלו והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא נגדם בעניינים האמורים.
22. קאמל ואהבה ו/או מי מטעמם יהיו זכאים לקבל מהמשתמש, בנוסף לסעדים המגיעים להם על-פי כל דין, גם פיצוי ושיפוי מלאים ומידיים, וזאת בגין כל הפרה של המשתמש ו/או מי מטעמו את מי מתנאי השימוש דנן (כולם או חלקם) ו/או בגין כל הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהם שייגרמו להם ו/או למי מטעמם כתוצאה מכל פעולה ו/או היעדר פעולה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או שימוש שלו/שלהם באפליקציה, על תכניה ויישומיה, ו/או במשחק הקופסא ו/או כתוצאה ממסירת מידע/תוכן מכל סוג שהוא שהינו כוזב ו/או מזיק ו/או מפר כל דין, ו/או בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם השימוש שעשה המשתמש ו/או מי מטעמו באפליקציה ו/או במשחק הקופסא.
23. המשתמש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד קאמל ו/או אהבה ו/או מי מטעמם בגין השימוש שעשה באפליקציה ו/או במשחק הקופסא ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לקאמל ו/או אהבה ו/או למי מטעמם בשל כך.

ו. כללי
24. תנאי השימוש נתונים לשינויים מעת לעת, לפי שיקול דעתן הבלעדי קאמל ואהבה וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בתנאי השימוש וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס אליו ו/או למי מטעמו בכל הקשור עם האפליקציה ו/או השימוש בה.
25. קאמל ואהבה ו/או מי מטעמם רשאים לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את האפליקציה, כולה או חלקה, לרבות את צורתה ו/או המבנה שלה ו/או מרכיביה השונים ו/או הנכלל בה ו/או ליצור גרסה/גרסאות נוספ/ות שלה, וכן להשביתה מעת לעת, בין היתר לצורכי תחזוקה ולכל צורך אחר, ואף לסגור אותה, לזמן מוגבל או לצמיתות, וזאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר. במקרים של השבתת האפליקציה בשל כוח עליון, קרי במקרים אשר אינם תלויים בקאמל ואהבה ו/או מי מטעמם, הם יפעלו כמיטב יכולתם לשם השבת פעילות האפליקציה בהקדם האפשרי.
26. קאמל ואהבה רשאים להמחות זכויותיהם באפליקציה לכל גורם שהוא, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
27. על האפליקציה, על כלל רבדיה, לרבות השימוש בה מצד המשתמש, ועל כל הקשור אליה ו/או אל תנאי השימוש דנן ו/או על היחסים שבין המשתמש לבין קאמל ואהבה ו/או מי מטעמם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפטי שנתגלע בכל עניין שבין הצדדים הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו או במחוז מרכז בלבד.
28. תנאי השימוש מבטאים וממצים את כל ההבנות שהתגבשו בין המשתמש לבין קאמל ואהבה ו/או מי מטעמם בנוגע לאפליקציה על כלל רבדיה, לרבות השימוש בה, וכל הסדרים ו/או מצגים ו/או הבנות שהיו בטרם אישור המשתמש את תנאי השימוש, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בתנאי השימוש דנן, מבוטלים בזאת ולא יהיו להם כל תוקף.
29. ויתר מי מהצדדים על כל זכות הנתונה לו על-פי תנאי השימוש, לא יהווה הוויתור תקדים לגבי מקרה זהה אחר ואותו צד לא יהיה מנוע מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתר עליה כאמור.
30. לא יהיה כל תוקף לשינוי, תיקון, ביטול, ארכה, תוספת, ויתור, דחייה, הקלה או שחרור מתנאי השימוש, כולם או חלקם, אלא אם יעשה במפורש ובכתב על-ידי קאמל ואהבה.

×
×

עגלת קניות

×

Powered by WhatsApp Chat

×
דילוג לתוכן